Svētupes, Korģes un Glāžupes krastu meža īpašniekiem

11.03.24

2023.gada 1.oktobrī Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” uzsāka Eiropas Savienības vides un
klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda
administrācijas atbalstītā pētījuma ” Ūdens struktūrdirektīvas un Biotopu direktīvas harmonizācija
un integrēta apsaimniekošanas pasākumu īstenošana saldūdeņu kvalitātes uzlabošanai Salacas
daļbaseinā (LIFE IS SALACA)” realizēšanu.

 

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar :
Dabas aizsardzības pārvaldi, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR”,
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”,
biedrību “Makšķernieku klubs “Salackrasti””.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt labu ūdens stāvokli, kā to nosaka Ūdens struktūrdirektīvas (ŪSD),
Biotopu direktīvas (BD) un ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas mērķi.

Lai sasniegtu projekta galveno mērķi, projektā ir paredzētas šādas galvenās aktivitātes:

  1. Biotopu direktīvas un Ūdens struktūrdirektīvas harmonizācija modeļteritorijā – Salacas daļbaseinā.
  2. Natura 2000 teritorijas “Salacas ielejas” dabas aizsardzības plāna izstrāde jaunā ietvarā.
  3. Biotopu pieejamības, kvantitātes un kvalitātes uzlabošana ekoloģiski jutīgām zivju sugām.
  4. Upmalu mežu apsaimniekošana.
  5. Ekosistēmu pakalpojumu vērtēšanas pielietošana zemes izmantošanas modelēšanā.

Aktivitātes “Upmalu mežu apsaimniekošana” ietvaros, lūdzam atsaukties upmalu – Svētupes, Glāžupes un Korģes (no ietekas Salacā līdz Limbaži – Salacgrīva ceļam) mežu īpašniekus, kuru īpašumos atrodas nogabali ar šādām pazīmēm:

  1. valdošā koku suga baltalksnis (vēlama, bet ne obligāta pazīme);
  2. nogabals atrodas 50 metru joslā gar upes krastu.

Projekta ietvaros piedāvāsim segt īpašniekam daļu no mežizstrādes izmaksām un visas mežkopības
izmaksas jauna meža atjaunošanai un ieaudzēšanai 4 gadu garumā.

Tev varētu patikt:
Life is Salaca projektā izstrādāta…
06.06.24
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs un Dabas aizsardzības pārvalde Life is Salaca projekta ietvaros ir izstrādājuši jaunu pieeju upju…
Lasīt vairāk
Upmalu mežu apsaimniekošana, bioloģiskā daudzveidība…
30.05.24
Saulainā 15. maija dienā kopā ar jomas ekspertiem LVMI Silava pārstāvji vadīja pieredzes semināru upmalu mežos Svētupes krastā “Upmalu mežu…
Lasīt vairāk
Salacas sakopšanas talka 11. maijā
02.05.24
Makšķerēšanas Klubs “Salackrasti” šī gada 11. maijā plkst 10:00 aicina pievienoties talkai, kurā plānots sakopt Salacas upes krastus. Šogad plānots…
Lasīt vairāk