Life is Salaca projektā izstrādāta jauna metodika upju veselības stāvokļa novērtēšanai

06.06.24

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs un Dabas aizsardzības pārvalde Life is Salaca projekta ietvaros ir izstrādājuši jaunu pieeju upju veselības stāvokļa novērtēšanai, kuras pamatā ir vienota Ūdens struktūrdirektīvas un Biotopu direktīvas metodika. Metodikas izstrādes procesā ir tapis jauns upju inventarizācijas protokols, kā arī sagatavota detalizēta instrukcija protokola aizpildīšanai. Jaunais, saskaņotais protokols sevī apvieno abu direktīvu – Ūdens struktūrdirektīvas un Biotopu direktīvas – prasības. Lai arī abām direktīvām ir kopīgs mērķis – panākt labu kvalitāti saldūdens ekosistēmās, tomēr pieejas, kā to darīt, ir atšķirīgas. Šis arī ir viens no Life is Salaca projekta uzdevumiem – veikt Ūdens struktūrdirektīvas un Biotopu direktīvas harmonizāciju jeb abu direktīvu salāgošanu.

 

Vienotā protokola pamatā ir integrēta informācija no Lielbritānijā izstrādātās River Habitat Survey (RHS) standartu datu formas, kas adaptēta atbilstoši Latvijas apstākļiem, kā arī jaunais protokols satur lielāko daļu parametru, kas iekļauti ES nozīmes tekošo saldūdeņu biotopa 3260 Upju straujteces un dabiski upju posmi inventarizācijas anketā. Līdz ar to iegūtie dati būs daudzfunkcionāli un tos varēs izmantot gan valsts monitoringā izmantotā hidromorfoloģiskās kvalitātes indeksa aprēķināšanā, gan Latvijā interkalibrētā upju makrofītu indeksa aprēķināšanā, gan noteikt ES nozīmes tekošo saldūdens biotopu kvalitāti. Būtiski, ka jaunā metodika būs viegli integrējama upju hidromorfoloģiskā novērtējuma ietvarā, kas izstrādāts LIFE GoodWater IP projektā. Veicot upju apsekojumus ar jauno, vienoto protokolu, tiks iegūti dati, kurus savām vajadzībām varēs izmantot dažādas ūdeņu izpētē, novērtēšanā un apsaimniekošanā iesaistītas institūcijas. Līdz ar to tiks veicināta efektīvāka resursu pārvaldība, kas samazinās kopējās valsts monitoringa izmaksas, kā arī tiks uzlabota iegūto datu kvalitāte un dati būs savstarpēji salīdzināmi.

 

Maijā eksperti no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, Dabas aizsardzības pārvaldes un valsts zinātniskā institūta “BIOR” veica jaunā, vienotā protokola testēšanu dabā, lai pārliecinātos, vai visi protokolā iekļautie vērtējamie parametri pietiekami labi reprezentē situāciju dabā, kā arī pie nepieciešamības veiktu protokola pilnveidošanu. Testēšana tika veikta divās Salacas baseina upēs – Korģē un Jaunupē, kā arī Ventas labā krasta pietekā – Ēdā. Ēdas apsekojums tika veikts kopīgi ar LIFE GoodWater IP projekta kolēģiem, tādējādi veicinot ekspertu zināšanu un viedokļu apmaiņu starp abiem ūdeņu apsaimniekošanas jomā iesaistītajiem projektiem.

 

Jūnija vidū Life is Salaca ietvaros uzsāksies apjomīgi lauka darbi, kuros eksperti apsekos gan Salacu, gan arī tās lielākas un mazākas pietekas, kopumā nostaigājot un izlaivojot upes 71 km garumā. Lauka ekspedīcijās iegūtie dati tiks izmantoti par pamatu projekta turpmāko aktivitāšu īstenošanai – kopējās upju ekoloģiskās kvalitātes novērtējumam, abu direktīvu salīdzinošā indeksa izstrādei, ekosistēmu pakalpojumu izvērtējumam, kā arī projekta rezultātu ietekmes monitoringam.

 

Tev varētu patikt:
Upmalu mežu apsaimniekošana, bioloģiskā daudzveidība…
30.05.24
Saulainā 15. maija dienā kopā ar jomas ekspertiem LVMI Silava pārstāvji vadīja pieredzes semināru upmalu mežos Svētupes krastā “Upmalu mežu…
Lasīt vairāk
Salacas sakopšanas talka 11. maijā
02.05.24
Makšķerēšanas Klubs “Salackrasti” šī gada 11. maijā plkst 10:00 aicina pievienoties talkai, kurā plānots sakopt Salacas upes krastus. Šogad plānots…
Lasīt vairāk
Salacā uzsākta apjomīga ūdens ekoloģiskās…
30.04.24
Salacā un tās pietekās (Korģē, Svētupē, Glāžupē, Jaunupē) uzsākta apjomīga ūdens ekoloģiskās kvalitātes izpēte un monitorings, kas turpināsies nākamos piecus…
Lasīt vairāk