Uzsākta projekta LIFE IS SALACA īstenošana.

15.02.24

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” kopā ar vairākām organizācijām uzsāk piecu gadu ilgu Eiropas Komisijas vides un klimata pasākumu programmas LIFE projekta “Ūdens struktūrdirektīvas un Biotopu direktīvas harmonizācijas adaptācija un integrētas darbības saldūdens kvalitātes uzlabošanai Salacas upes daļbaseinā” realizāciju.

 

Projekta aktivitātes plānotas Salacas daļbaseina upēs ar mērķi veicināt labas ūdeņu ekoloģiskās kvalitātes un labvēlīga saldūdeņu biotopu aizsardzības stāvokļa sasniegšanu, kā to nosaka Ūdens struktūrdirektīva (ŪSD), Biotopu direktīva (BD) un ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija.

 

Projektā plānota praktisku apsaimniekošanas pasākumu īstenošana un plānošanas dokumentu izstrāde ar mērķi uzlabot Salacas daļbaseina upju kvalitāti un saglabāt dabas vērtības ilgtermiņā, kā arī zināšanu un labās prakses nodošana sabiedrībai un jomas ekspertiem.

 

Projekta kopējais finansējums ir 5 754 798,12 EUR, no kuriem 60% jeb 3 452 878,88 EUR finansē Eiropas Komisijas LIFE programma, 32% jeb 1 866 957,61 EUR līdzfinansējumu nodrošina Latvijas Valsts un 8% jeb 434 961,63 EUR līdzfinansējumu nodrošina projekta partneru pašu ieguldījums.

 

Plānotie rezultāti:

  1. Izstrādāta jauna pieeja saldūdeņu kvalitātes apsaimniekošanā, apvienojot ŪSD un BD prasības. Izstrādātas ŪSD un BD harmonizācijas procesa vadlīnijas un ieteikumi nākamajam Vides monitoringa programmas ciklam.
  2. Izstrādāts N2000 teritorijas “Salacas ieleja” dabas aizsardzības plāns, iekļaujot projekta rezultātus un labās prakses piemērus.
  3. Veikta straujteču atjaunošana 20 ha platībā, uzlabojot ES nozīmes biotopa 3260 Upju straujteces un dabiski upju posmi kvalitāti. Izstrādātās labās prakses vadlīnijas šo darbu īstenošanai.
  4. Veikta upmalu mežu apsaimniekošana 65 ha platībā. Izstrādātas labās prakses vadlīnijas un ieteikumi normatīvo aktu grozījumiem.
  5. Veikts ekosistēmu pakalpojumu novērtējums.
  6. Izveidota izstāde “Salacas krastos un dzelmē”.

Eiropas Komisijas LIFE programmas līdzfinansētā projekta LIFE22-ENV-LV-LIFE-IS-SALACA/101114155 īstenotāji ir Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” kā galvenais projekta partneris kopā ar četriem projekta sadarbības partneriem – Dabas aizsardzības pārvaldi, VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR” un biedrību «Makšķernieku klubs “SALACKRASTI”. Projekta realizācijas laiks ir 60 mēneši (01/10/23 – 30/09/28).

Tev varētu patikt:
Life is Salaca projektā izstrādāta…
06.06.24
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs un Dabas aizsardzības pārvalde Life is Salaca projekta ietvaros ir izstrādājuši jaunu pieeju upju…
Lasīt vairāk
Upmalu mežu apsaimniekošana, bioloģiskā daudzveidība…
30.05.24
Saulainā 15. maija dienā kopā ar jomas ekspertiem LVMI Silava pārstāvji vadīja pieredzes semināru upmalu mežos Svētupes krastā “Upmalu mežu…
Lasīt vairāk
Salacas sakopšanas talka 11. maijā
02.05.24
Makšķerēšanas Klubs “Salackrasti” šī gada 11. maijā plkst 10:00 aicina pievienoties talkai, kurā plānots sakopt Salacas upes krastus. Šogad plānots…
Lasīt vairāk